contactar   
|   ES  
|
  EN  
|
  FR  
|
  DE  
|
   Mida del text     |
   Amb estils    
|
    Versió mòbils  
|
  


Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 08:46 | 28/02/2020
EXPOSICIO PUBLICA DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2018

Comparteix:
Data de l'anunci:  02 de Agost del 2019
Data finalització termini:  02 de Setembre del 2019

Format i rendit el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2018, una
vegada informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i d’acord amb
el que disposa l’art. 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic pel termini de quinze dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, durant els quals, i vuit més, els interessats podran consultar i presentar les
observacions o reclamacions que considerin convenients. En el supòsit de no formularse’n, el Compte General es sotmetrà a consideració del Ple de la Corporació per a la seva aprovació.Data de publicació oficial: 02-08-2019
Segellat electronicament per CATCert (arxius de verificació del segellat en format XML)

Ajuntament de Puigdàlber
Pl. de la Vila, 1 | 08797 Puigdàlber
Tel. 938 989 077 - Fax 938 989 095 |  contactar
Amb col·laboració de: