contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 16:04 | 31/03/2020
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL COMPTE GENERAL 2013

Data de l'anunci:  29 de Juliol del 2014
Data finalització termini:  25 de Agost del 2014

En sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes el passat 21 de juliol de 2014, s'ha acordat la proposta de dictamen corresponent a l'aprovació del Compte general de l’Ajuntament de Puigdàlber de l’exercici 2013, que resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes a tenor del que assenyala l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se’n cap, l’expedient es sotmetrà seguidament i sense més tràmit, a l’aprovació per part del Ple municipal.Data de publicació oficial: 01-01-1970
Segellat electronicament per CATCert (arxius de verificació del segellat en format XML)

Ajuntament de Puigdàlber
Pl. de la Vila, 1 | 08797 Puigdàlber
Tel. 938 989 077 - Fax 938 989 095 |  contactar
Amb col·laboració de: